Regulamin cmentarza katolickiego
Parafii Rzymskokatolickiej św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem nad Wisłą

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29 poz. 154 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U z 1998 roku nr 51 poz. 318) stanowi się, co następuje:

§ 1 Normy ogólne

 1. Cmentarz rzymskokatolicki w Nowem nad Wisłą (dalej: „Cmentarz”) jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem i innych osób, które wyrażą wolę pochowania na nim zmarłych, z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności zaś przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.
 2. Cmentarz od 29 maja 1992 r. widnieje w Rejestrze Zabytków Nieruchomych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (A/894).
 3. Właścicielem Cmentarza jest Parafia rzymskokatolicka św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem (dalej: „Parafia”), na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru Cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Zarządcą i Administratorem Cmentarza (dalej: „Administrator”) jest Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:
  1. prowadzenie dokumentacji Cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Ewidencji cmentarza,
  2. przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,
  3. obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
  4. przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem Cmentarza,
  5. utrzymywanie porządku,
  6. konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej Cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych,
  7. wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.
 5. Administrator wykonuje właściwe sobie zadania przez swój Organ lub w wybranych sprawach przez Przedstawiciela, tj. Wikariusza Parafii lub Kierownika Cmentarza.
 6. Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Cmentarza, którym jest Grzegorz Zieliński (665 806 204).
 7. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu.
 8. Stroną postępowania przed Administratorem Cmentarza może być Dysponent – osoba posiadająca prawny i rzeczywisty interes w sprawach dotyczących miejsca pochówku oraz prawo do rozporządzania grobem w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. nr 11 poz. 62), wykazująca stałą troskę w ramach czynności zwyczajnego zarządu.
 9. Wejście na teren Cmentarza równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Złamanie zapisów regulaminu może wiązać się z odmową dostępu do Cmentarza i/lub skierowaniem sprawy ws. wykroczenia lub przestępstwa na ścieżkę sądową.
 11. Usługi pogrzebowe wykonuje zakład pogrzebowy wybrany przez Organizatora pogrzebu.
 12. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
 13. Środki na utrzymanie Cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

§ 2 Normy społeczne

 1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
 2. Na terenie Cmentarza zabrania się:
  1. wprowadzania zwierząt,
  2. palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych,
  3. przebywania w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywania napojów alkoholowych,
  4. zażywania środków odurzających,
  5. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora,
  6. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
  7. zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych bez zezwolenia Administratora,
  8. wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie bez zezwolenia Administratora,
  9. chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,
  10. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  11. niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
  12. zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z grobów nienależących do Dysponenta,
  13. prowadzenia akwizycji i umieszczania reklam,
  14. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej bez zezwolenia Administratora,
  15. przebywania po zmroku,
  16. wszelkich czynności naruszających powagę miejsca.
 3. Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 4. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia jest obowiązkiem Dysponenta i/lub osób opiekujących się grobami.
 5. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać katolickiego charakteru Cmentarza.
 6. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów związanych z gospodarowaniem grobu.
 7. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym do tego miejscu po dokonaniu, zgodnej z odrębnymi normami, segregacji.
 8. Administrator ma prawo kontroli na terenie Cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
 9. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Administratorowi.
 10. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

§ 3 Rodzaje miejsc pochówku

 1. Na Cmentarzu dopuszcza się następujące miejsca pochówku:
  1. grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią,
  2. grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.
 2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

§ 4 Prawo pochowania i Dysponent grobu

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. nr 11 poz. 62) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek/małżonka,
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni w linii bocznej do 4. stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.
 2. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. Każdy grób powinien mieć Dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Administratora.
 4. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione Dysponentowi przez Administratora lub oświadczenie Dysponenta wymienione w § 4 pkt. 3.
 5. Przez wniesienie opłaty nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem na okres 20 lat.
 6. Jeżeli po upływie prawa do dysponowania grobu, Dysponent nie dokona prolongaty (ponowienia), Administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 7. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Administratora na grób kogoś innego, pomimo że grób utrzymywany był w należytym porządku.
 8. Dysponent miejsca znajdującego się w sektorze „dziecięcym”, gdzie została pochowana osoba od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, posiada prawo do dysponowania miejscem na czas nieokreślony.
 9. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Administratora.
 10. Po wygaśnięciu prawa do dysponowania miejscem, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Administratora. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania Dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia prawa do dysponowania.
 11. W przypadku śmierci Dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 12. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 13. Opłaty za prawo do dysponowania grobem nie podlegają zwrotowi.
 14. Opóźnienie w dokonaniu prolongaty nie może przekroczyć jednego roku.
 15. W przypadku braku Dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Administrator.
 16. Po wygaśnięciu prawa do dysponowania miejscem Dysponent zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty prawa do dysponowania, przechodzą one do dyspozycji Administratora bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

§ 5 Pochówek w istniejących grobach

 1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.
 2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku. Administrator ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Administrator nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu.
 4. Zasady określone w pkt. 1-3 nie dotyczą grobów murowanych (grobowców).

§ 6 Opłaty

 1. Administrator pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie Cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie Cmentarza.
 2. Wysokość opłat ustala Administrator.
 3. Opłaty są pobierane z tytułu:
  1. pokładnego,
  2. prolongaty (ponowienia),
  3. rezerwacji miejsca,
  4. stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika.
 4. Pełny „Wykaz opłat" ustala załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym, oprócz opłaty, należy uiścić koszt rezerwacji zgodnie z zasadami opisanymi w § 9, o ile wcześniej to miejsce nie zostało zarezerwowane.
 6. W przypadku grobów wielopoziomowych (głębinowych) opłaty związane z rezerwacją i prolongatą pobierane są jak za groby zwykłe (pojedyncze). Pokładne zaś jest pobierane przy każdym pochówku.
 7. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.
 8. Administrator potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

§ 7 Pokładne

 1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Administratora.
 2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca obok na pochowanie w przyszłości (np. współmałżonka) wraz z pokładnym należy pokryć koszt rezerwacji miejsca na zasadach podanych w § 9.

§ 8 Prolongata (ponowienie)

 1. Prolongata to ponowna opłata za dysponowanie miejscem na Cmentarzu.
 2. Okres prolongaty określa Dysponent.

§ 9 Rezerwacja miejsca na Cmentarzu

 1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na Cmentarzu na analogicznych zasadach przedstawionych w § 7.
 2. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne, uzupełniając prawo do dysponowania o brakujące lata do pełnych 20 lat.

§ 10 Likwidacja grobu

 1. Groby mogą być likwidowane na wniosek Dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Administratora w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach określonych w §§ 7-9 niniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji.

§ 11 Stawianie nowych i wymiana starych pomników

 1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
 2. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 3. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie Cmentarza lub przy Cmentarzu.

§ 12 Ekshumacja

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 2. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora bez zwroty opłaty za prawo do dysponowania miejscem.
 3. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na Administratora na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.

§ 13 Przeniesienie grobu

 1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym Cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.
 2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Administratorowi stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) dane dotyczące pochowanych (zmarłych) nie podlegają przepisom o ochronie danych.
 2. Szczegółowy sposób postępowania ws. udostępnienia danych o osobach zmarłych reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim KEP z dnia 13.03.2018 r. (dalej: „Dekret”).
 3. Na terenie Cmentarza może być prowadzony monitoring wizyjny oraz rejestracja obrazu lub dźwięku.
 4. Wejście na teren monitorowany oznacza wyrażenie zgodny na rejestrację wizerunku zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO i art. 7 ust. 1 pkt. 1 Dekretu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem (ul. Krótka 7, 86-170 Nowe).
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Parafii.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.
 2. Regulamin publikuje się na cmentarnej aplikacji internetowej Parafii i jest dostępny do wglądu osób zainteresowanych w biurze Parafii.